Disclaimer

Eenieder die gebruik maakt – voor welke doeleinden dan ook – van de websites van Stichting Hope for Romy gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Stichting Hope for Romy streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op de website plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is. De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Ondanks deze aandacht voor kwaliteit kan Stichting Hope for Romy niet garanderen dat de informatie op de website steeds correct of volledig is. Stichting Hope for Romy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Evenmin kan aan de inhoud enig recht worden ontleend. Tevens kan Stichting Hope for Romy niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s. Wel stelt Stichting Hope for Romy het bijzonder op prijs als u zulke onjuistheden meldt via het e-mailadres info@hopeforromy.nl.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. Stichting Hope for Romy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website zal Stichting Hope for Romy met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen conform de privacyverklaring. Uw gegevens worden verwerkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als u daarvoor expliciet toestemming geeft, gebruiken wij deze gegevens om u op de hoogte te houden van ons werk. Als u dit niet meer op prijs stelt, vernemen wij dit graag van u. Uw gegevens worden nooit aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

Auteursrecht

Stichting Hope for Romy spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Stichting Hope for Romy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt. Indien en voor zover Stichting Hope for Romy beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft het Stichting Hope for Romy deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De websites van Stichting Hope for Romy zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook bij www.hopeforromy.nl. We maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. We gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistische gegevens over deze site. Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website u dus automatisch als terugkerende bezoeker.
Ook hier geldt dat Stichting Hope for Romy alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website Stichting Hope for Romy deze met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zal behandelen, conform de privacyverklaring. Uw gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.