Algemene voorwaarden doneren Stichting Hope for Romy

Hier leest u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het doneren aan de Stichting Hope for Romy.

U zult doneren aan de stichting zonder winstoogmerk Stichting Hope for Romy, statutair gevestigd te Etten-Leur, en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 70642370.

Donatievoorwaarden

Deze donatievoorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie die via www.hopeforromy.nl aan Stichting Hope for Romy wordt gedaan.  Stichting Hope for Romy behoudt zich het recht voor de donatievoorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Rechten en plichten van Stichting Hope for Romy

Elke betaling die via www.hopeforromy.nl door een donateur wordt gedaan komt volledig ten goede aan Stichting Hope for Romy en zal door Stichting Hope for Romy worden aangewend om de behandeling(en) en alle bijkomende onkosten voor Romy van Dongen te kunnen betalen en haar daarna te ondersteunen bij het hervatten van haar leven. Zijnde een bestemming die overeenkomt met de missie en de visie van Stichting Hope for Romy. Restitutie is niet mogelijk. Stichting Hope for Romy neemt passende maatregelen ter beveiliging van de overdracht van data in het kader van deze actie. Personen die namens Stichting Hope for Romy bevoegd zijn van deze data kennis te nemen zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, behoudens wettelijk toegelaten uitzonderingen. De stichting zal zich verder in zetten voor lotgenoten. Lotgenoten zullen financiële ondersteuning krijgen vanuit onze Sttichting.

Rechten en plichten van de donateur

De donateur kan aan een donatie geen rechten ontlenen. Om een donatie te kunnen doen dient de donateur de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt. De donateur is verplicht om zijn/haar naam en identiteit correct op te geven. De donateur zal de donatie verrichten met middelen waarover hij/zij mag beschikken en zeggenschap heeft.

Privacy

Stichting Hope for Romy verwerkt de door de donateur verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle ter zake geldende wettelijke voorschriften, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden gesteld. Deze persoonsgegevens worden door Stichting Hope for Romy verwerkt ten behoeve van het afwikkelen van donaties zoals in deze voorwaarden bedoeld, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten voor zover die verband houden met de missie en visie van Stichting Hope for Romy (tenzij de donateur anders zal hebben aangegeven), alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Juridisch

Op uw donatie en op deze donatievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. De disclaimer op de website van Stichting Hope for Romy is onverkort van toepassing.